Wawerskie Centrum Kultury

Wawerskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoje cele i zadania realizuje głównie poprzez: tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców m. st. Warszawy, rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Warszawy oraz prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej, prezentacja osiągnięć artystycznych ukazująca wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.