„Ida” wraca z Oscarem

Wręczenie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyło się po raz 87. Najwięcej, bo aż 4 statuetki otrzymały filmy „Birdman” oraz „The Grand Budapest Hotel”. W kategorii film nieanglojęzyczny wygrał obraz Pawła Pawlikowskiego „Ida”.

Pełna lista tegorocznych zwycięzców:

Naj­lep­szy film –  „Bird­man„, Ale­jan­dro G. Iñárritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le

Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny – „Ida„, reż. Paweł Paw­li­kow­ski

Naj­lep­szy aktor – Eddie Red­may­ne, „Teo­ria wszyst­kie­go”

Naj­lep­sza ak­tor­ka – Ju­lian­ne Moore, „Still Alice”

Naj­lep­szy aktor dru­go­pla­no­wy – J.K Sim­mons, „Whi­plash”

Naj­lep­sza ak­tor­ka dru­go­pla­no­wa – Pa­tri­cia Arqu­et­te, „Boy­ho­od”

Naj­lep­szy re­ży­ser – Ale­jan­dro G. Iñárritu, „Bird­man”

Naj­lep­szy sce­na­riusz ory­gi­nal­ny – Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. i Ar­man­do Bo, „Bird­man

Naj­lep­szy sce­na­riusz ad­ap­to­wa­ny – Gra­ham Moore, „Gra ta­jem­nic

Naj­lep­szy film ani­mo­wa­ny – „Wiel­ka szóst­ka„, Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli

Naj­lep­sze ko­stiu­my – Mi­le­na Ca­no­ne­ro, „The Grand Bu­da­pest Hotel

Naj­lep­sza cha­rak­te­ry­za­cja – Fran­ces Han­non i Mark Co­ulier, „The Grand Bu­da­pest Hotel

Naj­lep­sze zdję­cia – Em­ma­nu­el Lu­bez­ki, „Bird­man

Naj­lep­szy mon­taż – Tom Cross, „Whi­plash”

Naj­lep­szy utwór – John Ste­phens i Lon­nie Lynn, „Glory” z filmu „Selma”

Naj­lep­sza mu­zy­ka – Ale­xan­dre De­splat, „The Grand Bu­da­pest Hotel”

Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film ak­tor­ski – Mat Kirk­by i James Lucas, „Roz­mo­wa”

Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film do­ku­men­tal­ny – Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry, „Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1”

Naj­lep­szy do­ku­ment – Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky, „Ci­ti­zen­Fo­ur”

Naj­lep­szy dźwięk – Ben Wil­kins, Tho­mas Cur­ley i Craig Mann, „Whi­plash”

Naj­lep­szy mon­taż dźwię­ku – Alan Ro­bert Mur­ray i Bub Asman, „Snaj­per”

Naj­lep­sze efek­ty spe­cjal­ne – Paul Fran­klin, An­drew Loc­kley, Ian Hun­ter i Scott Fi­sher, „In­ter­stel­lar”

Naj­lep­sza sce­no­gra­fia –  Adam Stoc­khau­sen, Anna Pin­nock, „The Grand Bu­da­pest Hotel”

Naj­lep­szy ani­mo­wa­ny film krót­ko­me­tra­żo­wy – „Feast”, Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed